Adunarea Eparhială a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei

O adevărată sărbătoare a credincioşilor ortodocşi din cele două judeţe, înscrisă cu cruce roşie în calendarul sufl etelor şi inimilor lor

Răsfoind filele presei locale, în „Cuvântul nou” din 14 ianuarie 1995, putem lectura cronica primei Adunări Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, articol din care redăm următorul pasaj: „O filă de istorie a bisericii strămoşeşti. Cu certitudine, joi, 12 ianuarie 1995, la Catedrala Episcopală din Miercurea-Ciuc s-a scris o filă de istorie - prima Adunare Eparhială a Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi Harghitei. (...) În final se impune o concluzie: Dumnezeu ne-a dat Sfânta Episcopie. Acum, buna ei lucrare spre binele bisericii strămoşeşti şi a Neamului Românesc, din această parte de ţară, depinde de fiecare dintre noi - preoţi şi credincioşi. Acest adevăr trebuie să ne îndemne pe toţi la meditaţie şi mai ales la fapte, după puterea şi sufletul fiecăruia” (Ioan Lăcătuşu).
După 18 ani - 14 ianuarie 2012: La Centrul Eparhial din Miercurea-Ciuc s-a scris încă o nouă filă din istoria Bisericii Ortodoxe din Arcul Intracarpatic; o adevărată sărbătoare a credincioşilor ortodocşi din judeţele Covasna şi Harghita, înscrisă cu cruce roşie în calendarul sufletelor şi inimilor lor - aşa cum sublinia Părintele Arhiepiscop Ioan Selejan în deschiderea Adunării Eparhiale anuale desfăşurată conform prevederilor Statutului de organizare şi funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române.
Cu toate greutăţile cunoscute, pe care le-a străbătut societatea românească în anul 2011, cu ajutorul lui Dumnezeu, printr-o păstorire înţeleaptă a Vădicului Ioan Selejan, o implicare ziditoare a părinţilor protopopi, a preoţilor parohi, a stareţilor aşezămintelor monahale şi a majorităţii credincioşilor din Eparhie, bilanţul activităţilor pastorale, culturale, economice şi sociale este unul rodnic.
Cu aceeaşi dăruire jertfelnică, şi în acest an, când a împlinit 60 de ani de viaţă, IPS Ioan a avut o agendă pastorală pe cât de bogată, pe atât de diversificată, caracterizată printr-o fericită îmbinare între preocupările duhovniceşti şi cele pragmatice, impuse de implicarea Bisericii în viaţa cetăţii, agendă care cuprinde: participarea Înaltpreasfinţiei sale la evenimente reprezentative din cadrul Patriarhiei şi la conferinţe internaţionale dedicate dezbaterii unor teme majore ale vieţii bisericeşti contemporane; colaborarea cu autorităţile locale în derularea proiectului privind prevenirea abandonului şcolar şi a altor probleme de larg interes public; întâlnirea cu lideri importanţi ai vieţii publice româneşti (demnitari, diplomaţi, ziarişti, oameni de cultură ş.a.) şi susţinerea necesităţii elaborării unei strategii coerente de dezvoltare a celor două judeţe; acordarea unor ajutoare sociale în valoare de 70.000 de lei; sprijinirea programelor sociale, din care menţionăm: acordarea unei mese calde pe zi la un număr de peste 200 de elevi, a 130 de pachete cu rechizite pentru elevii proveniţi din familii nevoiaşe şi a unor alimente celor 100 de romi care locuiesc la groapa de gunoi a municipiului Miercurea-Ciuc.
În cursul anului 2011, IPS Ioan Selejan a efectuat vizite canonice în cele 132 de parohii, mănăstiri şi schituri din Eparhie, a săvârşit slujbele de sfinţire a cinci noi biserici (Lunca Mărcuşului, Târgu-Secuiesc, Topliţa Vale, Tulgheş- Sângeroasa, Borsec), a hirotonit cinci preoţi şi a tuns în monahism peste 20 de monahi şi monahii, a acordat nouă distincţii unor preoţi parohi, în semn de preţuire pentru rezultatele obţinute în păstorirea credincioşilor, a participat la conferinţele preoţeşti organizate în fiecare protopopiat.
În raportul prezentat, a fost pusă în evidenţă activitatea culturală desfăşurată de Centrul Ecleziastic „Mitroploit Nicolae Colan” din Sfântu-Gheorghe şi Centrul Cultural „Miron Cristea” din Miercurea-Ciuc (apariţii editoriale, manifestări de cultură românească şi spiritualitate ortodoxă, organizarea de expoziţii, activitatea cercului de pictură, de învăţare a meşteşugurilor tradiţionale, activităţi încununate cu numeroase premii la fazele concursurilor locale şi naţionale, la care au participat peste 400 de copii ş.a.). În domeniul economic, cu fonduri din veniturile proprii ale Eparhiei şi din subvenţiile primite de la bugetul de stat, au fost executate lucrări de construcţii şi reparaţii la 42 de biserici şi 36 de case parohiale şi anexe gospodăreşti, a fost amenajat sediul Protopopiatului Ortodox din Miercurea-Ciuc şi se află în stadiul final construirea sediului Protopopiatului Ortodox din Întorsura-Buzăului; a fost amenajat un paraclis în incinta spitalului nou din Întorsura-Buzăului şi s-au finalizat lucrările de reparaţii la biserica monument istoric din această localitate, al cărui acoperiş a fost distrus de incendiu; au continuat lucrările de construcţii la noile biserici din Sfântu- Gheorghe şi din Întorsura-Buzăului; au fost colectate importante fonduri pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului etc..
În finalul adunării, IPS Ioan a mulţumit principalilor colaboratori, preoţilor şi credincioşilor din Eparhie, pentru contribuţia lor la tot ceea ce s-a realizat în 2011, spre slava lui Dumnezeu. Pentru anul 2012, Vlădica Ioan a subliniat faptul că problemele duhovniceşti şi cele sociale sunt principalele priorităţi ale Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, priorităţi din care am consemnat: introducerea instalaţiilor de încălzire centrală în biserici; desemnarea la fiecare parohie a unei persoane responsabilă de prevenirea incendiilor; constituirea unui fond pentru situaţii de urgenţă, în mod deosebit la nivelul parohiilor mici; instituirea, la fiecare protopopiat, a unei celule de criză, care să coordoneze acţiunile ce pot apărea în cazul unor evenimente neprevăzute (calamităţi naturale, incendii etc.) şi a unui consiliu duhovnicesc care să joace rolul de instanţă duhovnicească, în soluţionarea unor probleme ce pot apărea în familiile preoţilor, cântăreţilor şi a altor credincioşi apropiaţi de biserică; organizarea, la nivelul fiecărui protopopiat, a unor întâlniri cu epitropii parohiilor, în scopul îmbunătăţirii comunicării dintre Consiliul Eparhial şi laicatul ortodox din fiecare parohie şi a unor conferinţe duhovniceşti cu soţiile preoţilor parohi, în vederea sporirii implicării preoteselor în activitatea culturală şi socială din fiecare comunitate parohială; elaborarea unui ghid de asistenţă socială; identificarea familiilor care au copii cu risc mare de abandon şcolar şi sprijinirea acestora pentru depăşirea greutăţilor cu care se confruntă; amenajarea unor „case de veghe” pentru adăpostirea unor cazuri sociale deosebite (bătrâni fără susţinători, membri ai unor familii dezorganizate etc.); stimularea voluntariatului în parohii; lansarea site-ului Eparhiei; editarea monografiilor parohiale; organizarea unor simpozioane, sesiuni de comunicări şi dezbateri pe temele prioritare stabilite de Patriarhia Română şi Consiliul Eparhial; generalizarea cultului sfinţilor Andrei Şaguna şi Simion Ştefan; continuare colectei pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului din Bucureşti.
De asemenea, Adunarea Eparhială a aprobat şi propunerile formulate privind: analiza rezultatelor recensământului populaţiei, pe fiecare localitate din cele două judeţe, identificarea persoanelor de naţionalitate română din localităţile etnic mixte, în care locuiesc un număr mic de români şi sprijinirea păstrării identităţii acestora; întocmirea unei evidenţe a absolvenţilor liceelor româneşti din cele două judeţe, identificarea domiciliului actual şi a datelor de contact, în vederea găsirii modalităţilor adecvate de comunicarea şi de întărirea legăturilor acestora cu toate comunităţile natale; îmbunătăţirea comunicării cu mass-media a conducerii Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş; elaborarea de către un colectiv interdisciplinar de specialişti, constituit la nivelul Eparhiei, a unui program de dăinuire românească în judeţele Covasna şi Harghita, program care va fi prezentat spre aprobare autorităţilor centrale ale Statului Român.

Categorie: