Prezentare de carte - „Profesioniştii noştri” - PETRE ŢURLEA

Recent, la Editura Eurocarpatica, din Sfântu-Gheorghe, judeţul Covasna, a apărut volumul cu numărul 26 al colecţiei „Profesioniştii noştri” dedicat istoricului şi omului politic prof. univ. dr. Petre Ţurlea, colaborator apropiat al bilunarului nostru „Condeiul ardelean”. Ţinem să reamintim cititorilor că scopul iniţierii acestei colecţii a pornit de la faptul că „neconsemnate în paginile unor lucrări, informaţiile despre oameni şi faptele lor devin amintiri; ele se depărtează, se decolorează, se împuţinează; pe unele le uităm cu totul, din altele pierdem doar părţi şi puţine sunt cele care ne rămân fixate mai bine în imagini vii, de culoare şi de sunete”. Vorba dictonului latin: „Verba volant, scripta manent”. În acest sens, obiectivele enunţate de iniţiatorii colecţiei îşi propun a evidenţia şi promova ideea de elite profesionale provenite din rândul românilor din Arcul Intracarpatic, cât şi din rândul acelora care şi-au adus contribuţia la studierea istoriei, culturii şi civilizaţiei românilor din inima Ţării, în a aşeza, din timpul vieţii şi activităţii lor, pe treptele ierarhiei sociale care li se cuvin, potrivit statutului pe care l-au dobândit prin creaţia, munca perseverentă şi faptele lor aceste personalităţi şi a oferi astfel modele demne de urmat pentru tineretul studios din această parte a României. Acestea au fost motivele care au stat la baza alegerii personalităţilor noastre, pe care le-am promovat în colecţia „Profesioniştii noştri”, şi au stat la baza actualului volum dedicat istoricului şi omului politic Petre Ţurlea.
Dar despre elaborarea acestui volum ţinem să evidenţiem câteva aspecte care-l individualizează, faţă de cele 25 apărute anterior, prin concepţia elaborării, structurarea conţinutului şi „selectarea” colaboratorilor. Structura actualului volum a fost concepută ca o biobibliografie continuă prezentată în două perioade distincte ale vieţii istoricului şi omului politic Petre Ţurlea. Prima perioadă, cuprinsă între data naşterii (1947) şi revoluţia română (22 decembrie 1989), este prezentată în capitolul intitulat Repere biografice, iar cea de-a doua, cuprinsă între 22 decembrie 1989 şi zilele noastre, este diferenţiată în funcţie de principalele activităţii desfăşurate de Domnia Sa: Activitate politică şi Activitate ştiinţifică. Astfel a fost eliminat, din structura clasică a volumului, capitolul dedicat studiilor şi articolelor care, în mare măsură, valorifică cercetările ştiinţifice personale sau ale colaboratorilor având ca obiectiv istoria românilor din sud-estul transilvan. Totuşi, obiectivul urmărit de iniţiatorii colecţiei prin acest capitol a fost în mod eficient şi original realizat prin activitatea politică, deosebit de activă, desfăşurată timp de 10 ani în Parlamentul României, mai cu seamă ca reprezentant al circumscripţiei electorale 15 Covasna, în legislaţia 1996-2000 şi, de asemenea, prin prezentarea într-un spaţiu tipografic generos (aproape 300 de pagini) a unui număr de 71 de recenzii, scrisori apreciative şi de colaborare, studii introductive, referate, note şi comentariilor asupra a 26 de lucrări de autor şi trei ediţii îngrijite, din care nu mai puţin de 9 dintre lucrări se referă la Istoria Românilor din Transilvania şi relaţiile lor cu minorităţile naţionale. Prezentarea acestor volume este făcută de peste 50 de colaboratori, din care remarcăm personalităţi ale vieţii ştiinţifice şi cultural-spirituale româneşti precum academicienii Dan Berindei, Radu Ciuceanu, Florin Constantiniu, Ştefan Ştefănescu sau membrii corespondenţi ai Academiei Române - Andrei Pippidi, Alexandru Zub, înalţii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române şi Bisericii Romano-Catolice - IPS Bartolomeu Valeriu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Oradei şi Maramureşului; IPS Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului; IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; PS Petru Gherghel, Episcopul Romano-Catolic de Iaşi; PS Macarie Drăgoi, Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române din Europa de Nord; renumiţii istoricii Gheorghe Buzatu, Stoca Lascu, Vasile Lechinţan, Corneliu Mihail Lungu, Stelian Mândruţ, Ioan Scurtu, Alex Mihai Stoenescu sau oamenii de cultură precum Constantin Noica, Lazăr Lădariu, Zigu Ornea, Mircea Popa, Valeriu Râpeanu, Raoul Şerban, Stelia Ţurlea etc..
Capitolul I, Repere biografice, aduce şi el o noutate în privinţa întocmirii sale. În afara CV-ului, realizat academic de eroul volumului, perioada 1983-1989 este redactată concis informaţional şi profesional surprinzând convingerile intelectuale şi de comportament ale subiectului „Tudor” prin „scrierile” intitulate: plan de măsuri, sarcini operative, rapoarte, referate, note informative, informări ale „unui grup de tovarăşi”, „scrieri” datorate unui număr de patru autori cu… grade de ofiţeri în Ministerul de Interne, din cadrul Inspectoratului Judeţean Prahova. Serviciul Securitate / Serviciul I. Astfel aceştia remarcă faptul că „sub influenţa scrierilor lui Nicolae Iorga, „Tudor” (eroul nostru - n.n.) interpretează unele evenimente din istoria contemporană a patriei noastre” şi „în ultima perioadă (referire la anul 1988 - n.n.) manifestă o comportare ciudată - se încuie în apartament şi scrie unele lucruri cu caracter istoric” pe care le aflăm ca fiind „un volum de Scrisori către Nicolae Iorga” pentru scrierea căruia „poartă corespondenţă cu personalităţi din ţară şi străinătate”. Mai mult, „Tudor” are antecedente. În perioada când era muzeograf la Casa Memorială „Nicolae Iorga” a fost „iniţiatorul editării omagiale a foii volante Neamul Românesc cu ocazia ţinerii cursurilor Universităţii populare de vară” în care au apărut „articole cu caracter interpretativ” fapt ce „a determinat protestul Ambasadei Uniunii Sovietice, suspendarea apariţiei şi închiderea cursurilor”. Chiar şi „Caietul program al cursurilor cuprinde ideile naţionaliste ale istoricului Nicolae Iorga”. Capitolul este finalizat prin 32 de imagini (fotografii, facsimile, grafică) care înfăţişează în majoritatea cazurilor aspecte din perioada 1956-1990 (copilărie, tinereţe, părinţi, fraţi, familia sa şi diferite activităţi desfăşurate cu elevii şi studenţii).
În capitolul Activitatea politică, desfăşurată în perioada decembrie 1989-2000, distingem trei perioade: 1990-1992, perioadă caracterizată prin activitatea desfăşurată în cadrul Consiliului Frontului Salvării Naţionale din judeţul Prahova şi ca deputat în primul Parlament al României de după revoluţie, care avea importanta sarcină de elaborare a noii Constituţii a Ţării; 1992-1996, perioadă ilustrată în volum în subcapitolul intitulat „Noua legislatură” şi anii 1996-2000, când a reprezentat Circumscripţia electorală 15 Covasna, fiind ales în Camera Deputaţilor de electoratul român al judeţului devenind „Deputat de Covasna”, titlul sub care se regăseşte activitatea foarte bogată şi variată desfăşurată ca demn parlamentar al nostru la nivel naţional. În volum se regăsesc, în mică măsură, fragmente din cele 315 discursuri sau luări de cuvânt, 16 propuneri legislative şi 47 de întrebări şi interpelări adresate guvernanţilor, sau fragmente din sutele de articole scrise în presa centrală şi locală, a conferinţelor de presă săptămânale şi interviurilor acordate presei şi posturilor de radio şi televiziune. Tabloul personalităţii omului politic şi istoricului Petre Ţurlea este completat, şi la acest capitol, de nu mai puţin 144 imagini înfăţişând diferite ipostaze ale activităţilor desfăşurate în plan politic. Scoţând în evidenţă corectitudinea şi complexitatea activităţii parlamentare desfăşurate de istoricul Petre Ţurlea, sperăm să dăm un exemplu pozitiv al modului responsabil în care politicienii români, actuali parlamentari, trebuie să se raporteze la drepturile şi interesele majore ale electoratului care l-a ales.
Capitolul destinat Activităţii ştiinţifice cuprinde nominalizarea volumelor publicate, recenziile şi prezentările acestora de diferite personalităţi şi specialişti în domeniu, lansările de carte, participările la diferite manifestări ştiinţifice, premiile obţinute de autor şi zeci de fotografii realizate în cadrul activităţilor menţionate.
Fiecare volum este prezentat cronologic, nominal şi vizual (fotografia primei coperţi a lucrării), cele 26 de lucrări de autor şi cele 3 ediţii îngrijite, fiind urmate, într-un singur caz, de un studiu introductiv (prefaţă), iar, în majoritatea cazurilor, de recenzii, prezentări de carte, comentarii, scrisori de apreciere sau scrisori de colaborare şi mulţumire. La o primă lectură volumele publicate le putem grupa în trei mari teme: Viaţa şi activitatea lui Nicolae Iorga; Partidele politice şi viaţa politică românească; Istoria românilor din Transilvania şi a minorităţilor naţionale. Capitolul cuprinde 71 de materiale, majoritatea recenzii ale lucrărilor istoricului Petre Ţurlea, care scot în evidenţă calităţile istoricului şi ale operei sale. Din multitudinea acestora am selectat următoarele fragmente:
„Primul lucru care trebuie să ţi-l spun este că ai făcut un lucru excelent, unul pe care nimeni altcineva nu l-a putut face. De aceea, e o plăcere pentru mine să te asigur că n-ai de ce să te îndoieşti câtuşi de puţin în privinţa lucrării.” (Andrei Pippidi, membru corespondent al Academiei Române, Sinaia, 12 septembrie 1986 - referire la lucrarea „Şcoala română din Franţa”, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1994);
„Cu o acribie care-l cinsteşte, autorul reconstituie istoricul instituţiei, organizarea şi funcţionarea ei, rolul pe care l-a avut în formarea unor personalităţi ale vieţii noastre ştiinţifice, culturale, ca şi în afirmarea în străinătate a valorilor culturii naţionale. […] Monografia Domnului Petre Ţurlea, prin datele ei concrete, este o foarte argumentată pledoarie pentru înfiinţarea de Şcoli româneşti în străinătate, după modelul celor care au funcţionat la Paris şi Roma. Ni se oferă o experienţă care trebuie avută în vedere în noile condiţii de afirmare a identităţii noastre istorice şi cultural-ştiinţifice.” (Acad. Ştefan Ştefănescu - despre lucrarea „Şcoala română din Franţa”, 1994);
„Graţie volumului recent apărut, al domnului Petre Ţurlea, 8 noiembrie 1945, putem cunoaşte acum mult mai temeinic împrejurările în care a avut loc această manifestaţie: antecedente, desfăşurare, urmări. Autorul şi-a întemeiat investigaţia pe o amplă bază documentară, îndeosebi pe fonduri din Arhiva SRI, publicând în anexa monografiei sale piese reprezentative. […] Domnul Petre Ţurlea a întocmit o monografie care va rămâne de referinţă în studiul rezistenţei anticomuniste din România. Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului, sub a cărui egidă a apărut volumul, face încă o dovadă că este un centru fecund de cercetări înnoitoare” (Acad. Florin Constantiniu - 13 octombrie 2000);
„Domnul Petre Ţurlea, reputat profesor universitar şi istoric, fost membru al Parlamentului României, a consacrat problemelor relevate numeroase şi temeinice studii şi cărţi, iar, acum, deosebit de inspirat, ne propune, pentru Colecţia Opera Omnia, o nouă ediţie a masivului volum Români şi unguri. 1940-2011 (Ploieşti, 2011), devenit netăgăduit într-un răstimp atât de scurt, unul de referinţă istoriografică, precum, de altfel, cele mai multe dintre realizările sale ştiinţifice.” (Gheorghe Buzatu, Iaşi, 2012);
Încheiem această scurtă caracterizare a istoricului Petre Ţurlea şi operei sale prin cuvintele adresate eroului nostru într-o scrisoare din 29 iunie 2013, de istoricul, Radu Ciuceanu, membru de onoare al Academiei Române, preşedintele Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului: „Eşti omul care adună în sine admiraţia dar şi invidia. Prima este împărtăşită de prieteni, a doua de cei care nu pot să îţi calce pe urme de teamă şi judecată!! Deja ai umplut un raft întreg şi opera ta, pe lună ce trece, a ajuns de mult să fie un îndreptar al unei istorii siluite de impostori sau amnezici. Fie ca Dumnezeu să îţi dea puteri pe care numai cronicarul modest şi curajos le poate purta. Cu multă preţuire îţi zic un forte fortissimum, mulţi ani rodnici ca până acum!”. Urări la care ne raliem şi noi, îngrijitorii volumului.
Drept urmare a meritelor sale în plan ştiinţific şi cultural, capitolul destinat activităţii ştiinţifice se încheie cu o riguroasă selecţie a valoroaselor distincţii acordate, de-a lungul timpului, de instituţiile de stat, fundaţiile şi organizaţiile şi civice, însoţite de argumentele acordării şi fotografiile ceremoniilor.
Un capitol distinct al volumului de faţă l-ar putea constitui participarea istoricului şi Omului de suflet românesc Petre Ţurlea la majoritatea manifestărilor cultural-ştiinţifice şi civice organizate de Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, precum şi de instituţiile şi asociaţiile culturale româneşti din cele două judeţe, în perioada postdecembristă. În acest sens, un modest omagiu al românilor din această parte de Ţară îl constituie apariţia prezentului volum în colecţia „Profesioniştii noştri”, volum conceput şi realizat în întregime de istoricul, omul politic şi de patriotul român Petre Ţurlea, printr-o rodnică colaborare cu tehnoredactorul căţii - Erich MIhail Broanăr, recunoscut pentru profesionalismul şi dăruirea sa, concretizate în cele peste 300 de cărţi apărute la editurile Eurocarpatica şi Grai Românesc.