Primarul, pistolul și vestul sălbatic în Republica Zagon

CĂTRE, INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL COVASNA

La presiunile, coerciţiile administrative şi abuzul de putere în exercitarea atribuţiilor de serviciu puse în aplicare de primarul comunei Zagon, Kis Iosif, conform celor prezentate, Kelemen Gyula a considerat că se impune un drept la replică.
Hotărârea de Consiliu Local nr. 18/07.03.2014, fiind dată cu încălcarea unor prevederi legale şi administrative, a fost atacată prin Plângere Prealabilă atât la organul emitent, Primăria comunei Zagon, cât şi la Instituţia Prefectului - Judeţul Covasna, pentru ca prefectul, în calitate de reprezentant al Guvernului României în teritoriu, să facă un control de legalitate în interes public asupra actului normativ administrativ în cauză emis de Consiliul Local Zagon, precum şi să existe posibilitatea de a fi atacat în contencios administrativ şi suspendat de drept.

CĂTRE,
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL COVASNA

Domnului Prefect Dumitru Marinescu,
Subsemnaţii: KELEMEN GYULA, având cod numeric personal ______, cetăţean român, domiciliat în comuna Zagon, nr. 1314, judeţul Covasna, fiul lui Iuliu şi Irma, identificat cu C.I. seria__, nr.______, eliberată de SPCLEP Covasna, la data de 09.11.2006; KERTESZ SANDOR, având cod numeric personal_______, cetăţean român, domiciliat în comuna Zagon, nr. 1268, judeţul Covasna, identificat prin C.I. seria__, nr.____, eliberată de Poliţia Oraşului Covasna, la data de 19.02.2004, şi SZEKELY DOMOKOS-LASZLO, având cod numeric personal_______, cetăţean român, domiciliat în comuna Zagon, nr. 376, judeţul Covasna, identificat prin C.I. seria__, nr._____, eliberată de SPCLEP Covasna, la data de 24.08.2012, prin prezenta, în baza art. 3, alin. 1, art. 4 şi art. 7 din Legea 554/2004, actualizată, precum şi în baza art. 51 şi art. 52 din Constituţia României, formulăm prezenta

PLÂNGERE PREALABILĂ

Împotriva actului normativ administrativ HOTĂRÂRE DE CONSILIU LOCAL NR. 18/07.03.2014, privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea păşunatului în bune condiţii în anul 2014, emisă de CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZAGON, prin care solicităm anularea acestui act în totalitatea lui, fiind neconstituţional, netemeinic şi nelegal, nerespectând elementarele norme de drept administrativ şi civil, subsemnaţii, precum şi mulţi cetăţeni ai comunei Zagon, proprietari de animale, fiind direct vătămaţi în dreptul şi interesul nostru legitim în deţinerea şi creşterea animalelor,

În fapt:
Consiliul Local al comunei Zagon, judeţul Covasna, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 07.03.2014, analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Kis Iosif, raportul de resort, raportul de specialitate şi avizul secretarului comunei, fireşte şi în baza multor altor prevederi legale, pentru o aparentă legalitate faţă de neştiutori, au hotărât emiterea unei hotărâri care afectează în mod direct interesele legitime ale cetăţenilor comunei Zagon şi, în special, al proprietarilor şi crescătorilor de animale.
La o studiere atentă a Hotărârii nr. 18/2014 se pot deduce articolele normative de abuz de putere administrativă şi impunerea unei coerciţii legale de supunere la norme ce nu ţin de instituţia Primăriei şi a Consiliului Local, ci de ANSVSA, care le-a prevăzut deja prin legi speciale, norme administrative care odată aplicate nu pot duce decât la falimentarea tuturor exploataţiilor de tip stână sau ferme de bovine.
În baza cărui temei legal şi constituţional se poate dispune unilateral constatarea de pagube ale animalelor, evaluarea acestora, deţinerea lor arbitrară în obor până la achitarea prejudiciului şi amenzii, precum şi a unei taxe de gloabă, ori în caz contrar se va proceda la valorificarea animalului? Care sunt normele ce reglementează evaluarea prejudiciului constatat al acestor situaţii şi modul lor de aplicare?
Care este temeiul legal de impunere coercitivă cu titlu de risc evaluat, deci supus unei legi a hazardului, plata unei garanţii în valoare de 5.000 (cincimii) LEI, care va fi depusă până la data de 28.03.2014 şi păstrată la Primăria Zagon în cazul producerii unor pagube??? Nu se spun în schimb normele de returnare ale acestei sume imense colectate şi modul lor de producere sau nu de dobânzi, timpul şi spaţiul returnării acestei sume.
Cu toată această incertitudine şi contrar legii hazardului, Primăria Zagon încasează garanţia anual şi nici NU o mai returnează proprietarului de animale bun-platnic, nici după unul sau mai mulţi ani de derulare a normelor de păşunat, fără incidente de pagubă şi astfel constituie o prevedere administrativă abuzivă.
Abuzul elocvent este că această garanţie este calculată şi percepută la o valoare stabilită unilateral şi arbitrar, în urma unor criterii netransparente.
Disimularea unui venit sub denumirea de garanţie de administrare şi plată a eventualelor pagube este o dovada irefutabilă a relei credinţe a Primăriei Zagon şi Consiliului Local Zagon, care au urmărit, conştientizat şi aplicat perceperea unei astfel de garanţii, întrucât, pe de o parte, reprezintă o modalitate de inducere în eroare a proprietarilor de animale în drepturile lor, pe de altă parte, reprezintă o modalitate de procurare a unui avantaj concurenţial contrar uzanţelor cinstite şi legale ale comercianţilor, tipice caracterului primarului Kis.
De aceea, toate argumentele relative la garanţia de administrare şi plată a eventualelor pagube sunt valabile, mutatis mutandis, chiar şi în cazul acestui tip de garanţie. Dezechilibrul pe care-l generează această garanţie este dat de faptul că nu reprezintă un cost actual şi dovedit al eventualei pagube, ci, în cel mai rău caz, reprezintă o asigurare pe care Consiliul Local Zagon şi-o ia - avant la lettre - împotriva riscului de constatare a unei pagube şi incapacitate de plată probabil a proprietarului. Prin urmare, această interpretare şi explicaţie a Primăriei şi Consiliului Local la acest cost este unul eventual, adică probabil a se întâmpla într-un viitor incert şi nu unul actual (cert).
În situaţia în care subsemnaţii proprietari ne îndeplinim întocmai şi la timp obligaţiile de plată, în favoarea Primăriei, automat va opera o îmbogăţire fără justa cauză, în defavoarea proprietarilor de animale care, cu toate că şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale şi ale hotărârii administrative, de a plăti o garanţie de urmărire a riscului, fără ca riscul să se fi materializat, generează automat costuri suplimentare fără justificare legală.
Oricum, contra riscului de neplată a pagubelor pricinuite de animale, Primăria poate să ia alte garanţii reale sau personale prin declaraţii de impunere la impozitare şi poate determina pe proprietar la plata riscului de neplată.
Mai mult, constatăm că Primăria îşi asigură în toate cazurile o serie de mecanisme specifice administrative şi de coerciţie ilegale, de protecţie împotriva riscului de neplată, ceea ce demonstrează odată în plus că această garanţie este una absolut abuzivă de drept. Astfel, riscul deprecierii garanţiilor şi al neîncasării valorii, în cazul vânzării animalelor este, de asemenea, suportat tot de către bietul proprietar, care va putea răspunde cu toate bunurile sale.
Toate aceste garanţii pe care le-au luat Primăria şi Consiliul Local Zagon, împotriva riscului de neplată, reprezintă argumente solide în sprijinul tuturor celor afirmate mai sus, în sensul că prevederile hotărârii ce reglementează garanţia de urmărire a riscului sunt în fapt prevederi administrative abuzive ce în conformitate cu prevederile legale în vigoare sunt lovite de nulitate absolută.
Pe de altă parte, natura şi geneza acestei Hotărâri nr. 18/2014 sunt acoperirea faptelor de concesionare directă şi fără nicio transparenţă legală, decizională sau de licitare, a tuturor păşunilor comunei Zagon, cu titlu de MONOPOL unei singure asociaţii, Asociaţia Gospodarilor Zagon, o asociaţie obscură, a cărei sediu nu se cunoaşte, care activează în cadrul şi spaţiul Primăriei Zagon sub preşedinţia de faţadă a unui oarecare Bokor Gabor, numit din umbră de primarul Kis Iosif, care asociaţie este controlată din umbră şi prezidată în direct de acelaşi primar Kis, care conform legii administraţiei este incompatibil.
Totodată, primarul Kis obligă zagonenii proprietari de animale să se înscrie în Asociaţia Gospodarilor Zagon, înfiinţată cu titlu de monopol, înscriere fără de care proprietarii de animale nu mai pot să-şi trimită ovinele în turme şi bovinele în cirezi.
Pentru înscrierea obligatorie în asociaţie a fiecărui proprietar de animale se percepe abuziv o taxă de 50 LEI, conform probei depuse la prezenta, chitanţa nr. 8/21.02.2014. Persoana împuternicită cu colectarea sumelor de înscriere este un funcţionar public din aparatul administrativ al Primăriei Zagon, pe numele lui Kis Augustin, omul de casă al primarului Kis, care din punct de vedere legal este incompatibil cu această activitate care este de natură a crea confuzie în rândul cetăţenilor şi de a induce o aparentă legalitate obligativităţii înscrierii în această asociaţie.
Asociaţia Gospodarilor Zagon, în calitate de concesionară a tuturor păşunilor comunale cu titlu de monopol, a început a încheia Contracte preformulate şi preferenţiale doar cu anumite persoane impuse şi agreate de primarul Kis, contracte confidenţiale privind preţul arendării către fermieri sau bacii de stâne, acestea diferind de la persoană la persoană.
Practic, se poate deduce faptul că Primarul Kis, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a găsit metode ingenioase, dar ilegale de a juca fotbal administrativ cu păşunile comunale, unde el centrează din Primărie şi tot el dă cu capul în Asociaţie.
Bineînţeles, toate aceste norme abuzive sunt în detrimentul zagonenilor şi, în special, împotriva proprietarilor de animale care au ajuns să fie spoliaţi de un primar abuziv.
Secretarul Primăriei Zagon, în loc să vegheze la buna desfăşurare şi aplicare a normativelor administrative şi, în general, să fie garantul legii în cadrul aparatului administrativ local, se pare că sprijină activităţile administrative ilegale ale primarului Kis şi dă girul Consiliului Local Zagon la aplicarea abuzivă a prevederilor legii.
Pe cale de consecinţă, solicităm Instituţiei Prefectului - Judeţul Covasna, în temeiul legii mai sus invocate, atacarea în contencios administrativ de urgenţă a Hotărârii de Consiliu Local Nr. 18/07.03.2014 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea păşunatului în bune condiţii în anul 2014, emisă de Consiliul Local al comunei Zagon, fiind neconstituţională, netemeinică şi nelegală, nerespectând elementarele norme de drept administrativ şi civil şi anularea acesteia în totalitate.
Atât subsemnaţii, precum şi mulţi cetăţeni ai comunei Zagon, proprietari de animale, fiind direct vătămaţi în dreptul şi interesul nostru legitim în deţinerea şi creşterea animalelor, cerem anularea în totalitate a Hotărârii, iar în caz contrar se va constata o răzmeriţă a tuturor celor vătămaţi în dreptul lor de proprietari, precum şi constatarea unei nesupuneri civice.
Zagon,
20.03.2014

Kelemen Gyula
Kertesz Sandor
Szekely Domokos-Laszlo

Aparut in :