RUGĂCIUNE PENTRU UNITATE

Doamne, Cel ce ai adunat pe cele despărţite înfrumuseţând lumea şi l-ai plămădit pe om ca pe o cinstită făptură suflând asupra lui duh de viaţă, trimite asupra noastră harul Tău, pentru ca împreună cu toate lucrurile mâinilor Tale - întreaga creaţie să ne unim în glas de doxologie, preamărindu-Te pe Tine, Părintele luminilor.
Doamne, Cel ce ai adunat în corabia lui Noe pe cei care au crezut cuvântului Tău, insuflă-ne şi nouă duhul ascultării, salvându-ne din potopul patimilor.
Doamne, Cel ce ai împăcat pe fiii patriarhului Iacov - pe Iosif cu fraţii săi în vreme de restrişte, înţelepţeşte-ne şi pe noi ca să înţelegem judecăţile Tale şi prin smerenie să trăim în pace şi unire unii cu alţii.
Doamne, Cel ce ai adunat poporul israelitean sub toiagul lui Moise şi a lui Aaron şi i-ai trecut prin Marea Roşie despărţind apele, scoată-ne şi pe noi, robii Tăi din Egiptul neînfrânării.
Doamne, Cel ce ai poruncit iudeilor a înconjura cetatea vrăjmaşului cu Chivotul cel sfânt şi astfel le-ai dăruit izbândă în luptă, străjuieşte-ne şi pe noi din toate părţile cu sfântul Tău ajutor ca să rămânem nebiruiţi de potrivnicii demoni.
Doamne, Cel ce ai scos pe poporul Tău din robia Babilonului, eliberează-ne şi pe noi cei urgisiţi din prăpastia pierzării, făcându-ne pe toţi părtaşi făgăduinţelor cereşti.
Doamne, Cel ce ai rânduit ca îngerii, păstorii şi magii să Te slăvească în cor la Betleem, împreunează-ne şi nouă glasurile ca în cântări să te lăudăm după vrednicie.
Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce prunc fiind ai risipit închinarea la idoli în ţinutul egiptean, alungă de la noi chipurile înşelătoare ale vicleanului.
Doamne, Mântuitorule, Cel ce ai adunat în jurul Tău pe învăţătorii de Lege, minunându-i cu înţelepciunea Ta dăruieşte-ne şi nouă duhul înţelegerii, ca să Te cunoaştem pe Tine şi să facem voia Ta.
Doamne, Iisuse Cel ce ai chemat la Tine pe vameşi şi pe păcătoşi, nu-ţi întoarce faţa de către viaţa noastră cea întinată.
Doamne, Cel ce te-ai înconjurat de mulţime de bolnavi - orbi, muţi, surzi, paralizaţi şi i-ai vindecat, vino şi-nlăuntrul inimii noastre îngrijindu-ne rănile fiinţei, cu leacul harului Tău Cel de viaţă făcător.
Doamne, Hristoase al nostru, Cel ce ai căutat să aduni la sânul Tău pe iudei, precum cloşca puii săi sub aripi, cheamă-ne şi pe noi cei ce rătăcim în căile plăcerilor pierzătoare.
Doamne, Cel ce ai îmbrăţişat întreaga lume întinzându-ţi braţele pe Cruce, uneşte-ne pe toţi prin cuminecarea cu preacuratul Tău Trup şi preascumpul Tău Sânge.
Doamne, Cel ce ai unit cerul şi pământul cu înălţarea Ta, ajută-ne şi pe noi să ne transfigurăm prin asceză şi iluminare, ca să vieţuim în această lume ca cetăţeni ai Ierusalimului ceresc.
Doamne, Duhule Sfinte, Cel ce-ai adus neamurile la adevărata cunoştinţă şi ai împărtăşit felurite daruri spre zidirea Bisericii celei Una, revarsă şi asupra noastră duhul unităţii şi al dragostei jertfelnice de semeni şi dorul după Împărăţia cea veşnică.
Doamne Sfinte, Cel ce ai adunat arhiereii ortodocşi la sinoadele dumnezeieşti pentru a statornici dogma Bisericii prin insuflarea Ta, supune ale noastre cugete judecăţii celei drepte şi călăuzitoare spre mântuire.
Doamne Mângâietorule, Cel ce uneşti pe Sfântul Disc şi în Sfântul Potir prin Dumnezeiasca Liturghie cele de jos cu cele de sus şi cele văzute cu cele nevăzute, revarsă mireasma harului Tău în văzduhul sărac al inimii noastre, luminându-ne.

Categorie: