SCRISOARE DESCHISĂ

Către,
Academia Română
Președinte,Domnul academician prof.univ.dr.Ioan-Aurel Pop

MinisterulEducațieișiCercetării
Ministru,Domnul prof.univ.dr. SorinCâmpeanu

Parchetul de pelângăÎnaltaCurte de CasațieșiJustiție
Procuror General,DoamnaGabriela Scutea

Referitor:Ordin MEC 5991/2020 -Încălcări ale ConstituțieiRomânieișilegilorȚării?!

Motto: „Cum aratăastăzișcoala,vaarătamâineȚara”
(SpiruHaret, academician la vârsta de 41 de ani,ministru alInstrucțiuniiPublicetimp de 7 ani,dupăanul 1897)

1.PrinOrdinulMinisteruluiEducațieișiCercetării Nr. 5991/11.11.2020, semnat de doamnaministru Monica Cristina Anisie, s-a aprobat„Metodologia-cadruprivindmobilitateapersonalului didactic de predare din învățământulpreuniversitarînanulșcolar 2021-2022”,expusăînAnexa la acestordin (138 de pagini).Dintrecomentariileșiluările de pozițiestârnite de acest document,menționămreflecțiilefăcute de domnul academician Ioan-Aurel Pop (https://uzp.org.ro/44772/scoala-fara-istorie-si-geografie-acad-ioan-aure...) din care spicuimcâtevapasaje care celpuținîngrijorează,după cum urmează:
a)„„Istoriașitradițiileminoritățiimaghiare”, darși „Istoriașitradițiileminoritățilornaționale” se aflăîncentrulatenției, pecând „Istoriaromânilor”, „Istoriauniversală”, „IstoriaRomâniei” nu suntpomenitedeloc, nicimăcarînparanteză.
b) „Nu aparenicăieriscris „istoriaromânilor”, ca și cum neamulnostruar fi ciumat. Alteistorii, peste tot înlume, sunt ale unuipopor, ale uneițări, ale unui continent, ale uneiminorități etc., dar a noastră, la noiacasă, nu estenicăieri.”
c)„Istoriaeste a societății, a comunitățilormari, a civilizațiilorșitrebuiestudiată ca atare. Cănoiocolimistorianațională, că ne ferim, la nivelulprogramelorșimanualelor, de numele de România, căblamămsentimentulnaționalșipatriotismul, confundându-le cu naționalismulexcesiv, cu xenofobia, cu șovinismul, esteregretabilșicondamnabil. Numaicunoaștereaistorieineamuluinostruneajutăsăînțelegemistoriacelorlalte neamuri.”
2.Față de cele de maisus, înprofund respect șiconsiderațiefață de adresanțiiscrisoriinoastre, considerândcăOrdinul MEC Nr.5991/11.11.2020 încalcăatâtConstituția, care la art. 30 (7) prevedecă„suntinterzise de lege… incitarea la discriminare …”,iar la art. 6 (2) stipuleazăcă„Măsurile de protecțieluate de stat pentrupăstrarea, dezvoltareașiexprimareaidentitățiipersoaneloraparținândminoritățilornaționaletrebuiesă fie conforme cu principiile de egalitateși de nediscriminareînraport cu ceilalțicetățeniromâni”,câtșilegeapenalăcare condamnăastfel de atitudini, Vărugămsăbinevoiți ca,îninteresul general și al Legii,săluațiînconsiderareurmătoarelesolicitări:
2.1.AcademiaRomânășiMinisterulEducațieișiCercetăriisăcomuniceoficialpozițiafață de „reflecțiile” domnului academician Ioan-Aurel Popprivindmetodologia-cadrusus-menționată, de preferatîntr-un document comun, în care să se regăseascăexpusatâtmodulîn care s-au armonizat/ soluționataspecteledivergente,câtși un modpreconizat de lucrucomunpentruviitorprivinddirecțiileșimăsurilestrategice ale educațieișiînvățământuluiromânesc(eventual inițiativă de hotărârelegislativă/guvernamentală);
2.2.Ministerul Public,prinProcurorul General,rugămsă se autosesizezeîmpotrivacelorcare au întocmitșiaprobatOrdinul MEC Nr. 5991/2020 șiAnexa la acesta,spre a-icercetapentrueventualăneglijențăînserviciușiprobabilăîncălcarea prevederilorconstituționaleșilegiipenale care condamnăpecei careincită ladiscriminare,xenofobieșișovinism.
3.RugămMinisterulEducațieișiCercetării, referindu-se la „minorități”,săelucideze, poateînacordșicu sprijinulAcademieiRomâniei, următoareleaspectedelicate,șianume:
3.1. SăcompletezeAnexa la OrdinulNr. 5991/2020 cudefinițiaminoritățiinaționale, fără de care nu se poatevorbi de „minoritate”, decâtfăcândconfuzii (exemple: minoritateachineză, cu peste 2.000 cetățeniromâni, conform recensământ, intrăîncategoria „alteminorități”? Cetățenii din RepublicaMoldova în care categorieintră?);
3.2. De ceestenevoie de douăistorii ale minorităților,unapentrumaghiarișialtapentru„alteminorități”și nu unasingură,pentrutoateminoritățilenaționale, aprioric definite, istorie care săcuprindăatâtgrupurilecare s-au consideratminoritarepeactualulteritoriu al Românieidupă 1918, câtșipecelecareau existatminoritareîndrepturi („tolerate”)multesecolepeactualulteritoriuromânescînainte de 1918(exemplu:românii din Ardealcare după 1437 deveneau„națiunetolerată”,cu drepturișilibertăți drastic amputate?).
4.ÎnvirtuteaArticolului 1 din Constituție(„Româniaeste stat national, suveranși independent, unitarșiindivizibil”), propunemMinisteruluiEducațieișiCercetăriisăadaptezeistoriaminoritățilornaționaleca fiind aleunorgrupurietnicedistincteîntr-o mulțime de altegrupuriromâneștidistincte (olteni, moldoveni, bănățeni, maramureșeni, moți, pădureni etc. - veziRomanianMuseum.com), trăitoritoțipeacelașipământromânesc,tratândastfelgrupurileetniceromâneștișineromânești de peactualulteritoriu al Românieinu pefelii (maghiari, sași, polonezi, greci, ruși etc.), ci ca un tot „unitarșiindivizibil”, unițiprindiversitateîntr-o armonie care tot maimult se cerecultivată de toți, indiferent de etnie,sprebinelecomun.
ÎnașteptarearăspunsuluiDumneavoastră,înconformitate cu O.G.27/2001 șiLegea554/2004,
Vămulțumim!

Cu stimă,
Președintefondator,
ing. Ioan Paul Mărginean

Categorie: