Istorie

La cea de a 160-a aniversare a naşterii ,,Luceafărului poeziei româneşti”


Mihai Eminescu în viziunea lui Elie (Miron) Cristea
Autor: 

Ilie Şandru

Istoria literară a consemnat un adevăr indubitabil: asupra lui Mihai Eminescu (foto), cu peisajele sale şi cu oamenii săi, Ardealul a exercitat o infl uenţă binefăcătoare, jucând un rol deosebit de important cel puţin asupra unei părţi a operei eminesciene. Să nu-l uităm, în primul rând, pe Aron Pumnul, revoluţionarul paşoptist din Ardeal, ajuns profesor la Cernăuţi, care l-a găzduit o vreme în casa sa, punându-i în mână cele şase volume ale „Lepturariului rumânesc cules den scriptori rumâni”, deschizându-i astfel noi orizonturi spre cultură. Să nu-l uităm nici pe Iosif Vulcan, „naşul său literar”, cel ce i-a deschis paginile revistei „Familia”, în care i-a publicat prima poezie, ,,De-aş avea” (nr. 6 din 25 februarie / 9 martie 1866), şi i-a schimbat numele din Eminovici în Eminescu. „Autorul n-a protestat, ba a adoptat însuşi acest nume, şi semna aşa apoi toate poeziile şi scrierile sale de viitor” (M. Eminescu - Opere alese vol. I, pag. 261). Read more about La cea de a 160-a aniversare a naşterii ,,Luceafărului poeziei româneşti”

Ardealul pamant romanesc ( LXXXIV )


Autor: 

prof. Vasile Stancu

Românii = 0

„Cităm din Wesselenyi pasajul ce merită să fi gureze pe frontispiciul istoriei intoleranţei universale.
„Pentru ca un număr restrâns de unguri să fi reuşit să domine, prin naţionalitatea lor şi prin limba lor, majoritatea zdrobitoare a celorlalte rase, acest lucru a fost posibil numai graţie faptului că această impozantă majoritate este egală la noi cu zero (Hogy nalunk ama nagy tobbseg = 0) şi că numai nobilimea reprezintă o valoare. Or, cea mai mare parte dintre nobili sunt unguri şi de aceea nu este absurd ca să se admită ca limba lor şi naţionalitatea lor să fi e dominante. Dar această situaţiune se va schimba în ziua în care milioanele de neunguri vor constitui nu numai o majoritate numerică, dar de asemenea majoritatea celor cu drepturi.” Read more about Ardealul pamant romanesc ( LXXXIV )

Opera eminesciană în viziunea lui Mircea Eliade (I)


160 de ani de la naşterea Poetului Naţional
Autor: 

prof. Alexandru Ciubîcă

Mircea Eliade a arătat un interes deosebit marilor personalităţi ale culturii româneşti, fi e că ele aparţineau trecutului, fi e că îi erau contemporane. De altfel, el considera că pilonii fundamentali ai spiritualităţii române sunt Constantin Brâncuşi în artele plastice, George Enescu în muzică şi Mihai Eminescu în literatură.
În această privinţă, cercetătorul Mircea Handoca remarca: „numele celui mai reprezentativ poet apare încă din însemnările de început ale lui Eliade, însă, se pare că pentru prima dată refl ectează temeinic asupra structurii de tip enciclopedist a poetului în toamna anului 1926, care îl alătura celorlalte fi guri proeminente: Read more about Opera eminesciană în viziunea lui Mircea Eliade (I)

Omul politic şi doctrinarul conservator Mihai Eminescu (V) - Eminescu şi publicistica istorică


Mihai Eminescu (foto) s-a identifi cat cu timpul şi spaţiul naţional în care şi-a desfăşurat activitatea, cu evenimentele contemporane la care a luat parte activă, în întreg teritoriul locuit de români. Trăind în direct contact cu poporul său, căruia i-a aparţinut şi i-a simţit durerile, bucuriile şi aspiraţiile, poetul i-a destinat spaţii largi în publicistica sa cu caracter istoric. Eminescu nu a fost un istoric precum N. Bălcescu, M. Kogălniceanu sau A. D. Xenopol, dar având o solidă cultură istorică pornită de la „Lepturariul românesc cules din scriptori români” al profesorului şi educatorului său, Aron Pumnul, şi până la cea asimilată la Universităţile din Viena şi Berlin, i se poate acorda, după cum afi rma, Zoe Dumitrescu Buşulenga, „creditul major al unui fel de înţelegere superioară a istoriei naţionale, legată subteran de o linie a devenirii pe care instinctul său genial o descifra în multitudinea faptelor de suprafaţă”. Read more about Omul politic şi doctrinarul conservator Mihai Eminescu (V) - Eminescu şi publicistica istorică

Ardealul pământ românesc ( -LXXXIII- )


Autor: 

prof. Vasile Stancu

Liberalii şi conservatorii unguri solidari în contra românilor

„Dar chiar atunci când interveneau în favoarea românilor, exponenţii liberalismului o făceau cu scopul (pe care de altfel nici nu căutau să-l ascundă) de a maghiariza mai uşor masele româneşti.
„Abolirea privilegiilor, spunea economistul liberal Heteny în epoca marilor înfăptuiri liberale din Europa, va fi în ceea ce priveşte pe români, cel mai bun mijloc pentru educarea lor şi dreptul de a achiziţiona pământul va avea ca o consecinţă maghiarizarea completă a elementului românesc.” Read more about Ardealul pământ românesc ( -LXXXIII- )

Asigurările sociale şi pensiile între sistemul public şi cel privat din România


O lucrare de specialitate, care se adresează deopotrivă profesioniştilor, studenţilor şi publicului larg
Autor: 

dr. Ioan Lăcătuşu

La Editura Limes, din Cluj-Napoca, în colecţia UTILITARIA, a apărut, recent, volumul Asigurările sociale şi pensiile între sistemul public şi cel privat din România, redactat de juristul Viorel Sălăgean, cunoscut şi apreciat specialist în domeniul legislaţiei muncii şi asigurărilor sociale, dar şi autor de eseuri fi losofi ce şi religioase, cuprinse în lucrarea Preocupări spirituale, apărută în anul 2009 la aceeaşi editură, director al Casei Judeţene de Pensii Covasna.
]După Cuvânt înainte, urmează cele opt capitole în care este structurată cartea şi, în încheiere, Nota bibliografică, în care sunt redate lucrările ce conţin informaţii de ordin tehnic legislativ, cât şi legislaţia în materie. Read more about Asigurările sociale şi pensiile între sistemul public şi cel privat din România

Obolul arhiviştilor băcăuani, pe altarul ştiinţei şi culturii româneşti contemporane


Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Arhivele şi Istoria”, ediţia a XV-a, Bacău
Autor: 

dr. Ioan Lăcătuşu

Pe data de 19 noiembrie 2009, la Bacău, a avut loc Sesiunea de comunicări ştiinţifi ce „Arhivele şi Istoria”, ediţia a XV-a, organizată de Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Bacău şi Asociaţia Arhiviştilor din România - Filiala Bacău. La nivel naţional, sunt puţine direcţiile judeţene ale Arhivelor Naţionale care organizează, an de an, sesiuni de comunicări ştiinţifi ce. Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, alături de suratele sale din Cluj-Napoca, Mureş, Arad, Covasna şi alte câteva, iată, a reuşit „performanţa” de a organiza 15 ediţii ale unei asemenea prodigioase manifestări ştiinţifi ce. Î Read more about Obolul arhiviştilor băcăuani, pe altarul ştiinţei şi culturii româneşti contemporane

DECEMBRIE 1989 CĂDEREA REGIMULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA


20 de ani de la sfârşitul lui Nicolae Ceauşescu
Autor: 

prof. Mircea Bodnari

Anul 1989 a accentuat criza regimurilor comuniste, în care intraseră de mai mulţi ani, ducând la dispariţia acestora în Europa. Astfel, în Polonia s-a constituit primul guvern necomunist, format din reprezentanţi ai Solidarităţii. Ungaria, unde reformele economice au luat amploare, şi-a deschis graniţa cu Austria, desolidarizându-se de „lagărul comunist” muribund. În Bulgaria, Todor Jivkov a fost înlocuit cu Petar Mladenov. În Cehoslovacia, după mari demonstraţii populare, regimul comunist a căzut în cadrul „revoluţiei de catifea”, iar cunoscuţii dizidenţi Vaclav Havel şi Alexander Dubcek au ajuns la conducerea ţării. În octombrie, în Republica Democrată Germană, sub o uriaşă presiune populară, Erich Honecker a demisionat în favoarea lui Egon Krenz. La câteva zile, Zidul Berlinului - simbolul divizării Germaniei şi a întregii Europe - a fost înlăturat. Read more about DECEMBRIE 1989 CĂDEREA REGIMULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA

Omul politic şi doctrinarul conservator Mihai Eminescu (IV) Eminescu şi Istoria


Autor: 

prof. Vasile Stancu

Fără îndoială, Mihai Eminescu (foto) este cunoscut de marea majoritate a românilor ca un genial poet. Aceasta datorită tematicii cuprinse în programele anilor de şcoală sau a manifestărilor comemorative ori aniversare, care se desfăşoară, încă, anual. Despre viziunea sa istorică asupra evoluţiei civilizaţiei româneşti şi universale asupra evenimentelor şi fenomenelor sociale şi politice ale timpului său, în secolul reînvierii popoarelor, a unirii principatelor şi obţinerii independenţei naţionale, a formării statului modern şi instituţiilor sale, mai puţin sau chiar deloc cunoaştem. Eminescu este, în imaginaţia noastră, situat undeva în afara realităţilor contemporane lui, în înaltele sfere ale iubirii şi spiritualităţii divine. Nimic mai fals. Dimpotrivă. Read more about Omul politic şi doctrinarul conservator Mihai Eminescu (IV) Eminescu şi Istoria

Ardealul pământ românesc ( LXXXII )


Autor: 

prof. Vasile Stancu

Machiavelismul revoluţionarilor lui Kossuth

„Când vântul revoluţiei, care izbucnise la Paris în februarie 1848, atinse, puţină vreme în urmă, Viena şi Budapesta, şi Kossuth ajunsese stăpân al situaţiei, el se adresă Angliei şi Franţei pentru a veni în sprijinul mişcării de eliberare a naţionalităţii ungare de sub tirania Habsburgilor. Nimic mai fi resc. Nimic mai straniu, însă, şi mai cutezător, când aceiaşi unguri revoluţionari cer intervenţia Occidentului pentru stăvilirea mişcării de neatârnare care începuse să se deseneze în Principatele Române. Read more about Ardealul pământ românesc ( LXXXII )

Pagini

Subscribe to Istorie