Istorie

„Românii în mass-media maghiară din Harghita şi Covasna”, volumul II


O carte ghid, pentru guvernanţi, parlamentari, politicieni, inclusiv pentru oamenii de rând
Autor: 

prof. Vasile Stancu

Între multiplele acţiuni organizate de românii, „minoritari” sau „venetici”, din inima României, o reprezintă aducerea la cunoştinţa opiniei publice româneşti şi internaţionale a „democraţiei originale”, instaurate „de facto”, în aşa-zisul „ţinut secuiesc” de UDMR şi CNS, care deţin, indiferent de rezultatul alegerilor pe plan naţional, în mod real, toate pârghiile puterii pe plan local.
Mijloacele folosite au fost numeroase, ca şi articolele publicate în presa scrisă şi electronică, interviurile şi materialele difuzate prin intermediul radioului şi televiziunii, valorifi carea cercetărilor arheologice şi arhivistice prin simpozioane ştiinţifi ce şi sesiuni naţionale de comunicări şi, nu în ultimă instanţă, lucrările şi studiile tipărite, prin contribuţia unor oameni deosebiţi, la editurile de prestigiu naţional şi difuzate pe plan intern, dar, din păcate, foarte puţin în afara Ţării, în limbi de circulaţie internaţională, pentru a informa opinia publică despre adevărata situaţie existentă în această parte a României. Read more about „Românii în mass-media maghiară din Harghita şi Covasna”, volumul II

Omul politic şi doctrinarul conservator Mihai Eminescu (III) - Eminescu şi doctrina conservatoare


Autor: 

prof. Vasile Stancu

Certifi catul de naştere al Partidului Conservator poartă data de 3 februarie 1880, când s-a înfi inţat, la Bucureşti, Clubul Conservator sub preşedinţia lui Manolache Costache Epureanu. Clubul număra 88 de membri fondatori, cuprinzând, cu mici excepţii, majoritatea liderilor conservatori din ţară. Printre aceştia îi putem enumera pe T. Aslan, G. Balş, T. Balş, C. Bălăceanu, L. Catargiu, Şt. Cesianu, M. Cornea, M. C. Epureanu, I. Em. Florescu, M. Ghermani, A. I. Lahovari, N. Lahovari, T. Maiorescu, P. Mavrogheni, Gr. Păucescu, V. Pogor, Th. Rosetti, Al. Ştirbei şi alţii. Excepţiile erau Gh. Gr. Cantacuzino, D. Ghica şi P. P. Carp. Programul Clubului a fost elaborat de preşedintele său, M. C. Epureanu. Read more about Omul politic şi doctrinarul conservator Mihai Eminescu (III) - Eminescu şi doctrina conservatoare

Alba Iulia 410 ani luminată de făclia lui Mihai Viteazu


Autor: 

prof. Georgeta Ciobotă

„Nu vă urez viaţă, căpitanii mei!
Dimpotrivă, moarte, iată ce vă cei!
Ce e viaţa noastră în sclavie, oare?
Noaptea fără stele, ziua fără soare.
Cei ce rabdă jugul şi-a trăi mai vor
Merită să-l poarte spre ruşinea lor!”
(D. Bolintineanu, Cea de pe urmă noapte a lui Mihai cel Mare)
Ca un părinte care şi-a adunat fi ii acasă, domnul, alături de oşteni, face un legământ, cerând sacrifi ciu pentru apărarea libertăţii şi demnităţii neamului său. Aceasta a fost poruncă-testament pentru toţi oştenii ţării, care au înscris în istorie faimă eroică prin puterea jertfei, urmărind idealul înaintaşului lor, până când şi-au întins hora în UNIREA CEA MARE.
Făclia, cu care marele domn a făcut turul ţinuturilor româneşti, nu s-a stins. În sufl etele celor care refuză să se rupă de trecut, „pohta” domnului Viteaz străbate veacurile, cultivând dârzenie, hotărâre, cutezanţă, putere de sacrificiu. Read more about Alba Iulia 410 ani luminată de făclia lui Mihai Viteazu

Omul politic şi doctrinarul conservator Mihai Eminescu (II) - Eminescu şi „Timpul”


Autor: 

prof. Vasile Stancu

Gazeta a apărut la 15 martie 1876, ca ofi cios al grupării conservatoare, conduse de Lascăr Catargiu, primministru al Guvernului în funcţie în acel moment, demisionat însă la 30 martie. Primul comitet de redacţie a fost format din Titu Maiorescu, P. Mavrogheni, Th. Rosetti, C. Suţu, Al. Ştirbei. Primul redactor al gazetei a fost Gr. H. Granda şi, pentru că nu făcea destulă publicitate „Convorbirilor Literare”, a fost înlocuit de junimişti, la sugestia lui Titu Maiorescu (foto sus), cu scriitorul Ioan Slavici (foto jos). Redacţia se afla la etajul unu „din palatul Dacia, aflător pe Podul Mogoşoaiei (mai apoi Calea Victoriei), colţ cu strada Lipscani”. Printre fondatorii gazetei se mai numărau: Lascăr Catargiu, gen. I. Em. Florescu şi Al. Lahovari. Read more about Omul politic şi doctrinarul conservator Mihai Eminescu (II) - Eminescu şi „Timpul”

Ardealul pământ românesc ( LXXX )


Autor: 

prof. Vasile Stancu

Libertate, dar nu pentru români

„Constituţia feudală care guverna viaţă politică a Provinciei transilvănene crease un sistem de opresiune care înăbuşea din faşă orice încercare de eliberare de sub dominaţia maghiară. Situaţia ţăranului român din Transilvania era, sub toate raporturile, cu mult mai rea decât aceea - şi ea destul de critică - a ţăranului ungur din regatul unguresc propriu-zis. Astfel, nemeşii acordaseră ţăranilor unguri de pe teritoriul regatului ungar, dreptul de liberă migraţiune, adică dreptul pentru ţărani de a se muta dintr-un loc în altul, încă din anul 1566. Acest drept, a cărui negare ni se pare azi o sfi dare a celor mai elementare noţiuni de omenie (exceptând hiatustul creat de barbaria războiului) le fusese refuzat românilor transilvăneni până în anul 1791, când sub presiunea redeşteptării conştiinţei naţionale româneşti şi poate şi a epocalelor înfăptuiri ale Revoluţiei Franceze din 1789, Dieta transilvăneană se hotărî, în sfârşit, să abolească aşanumita „servitute perpetuă”. Read more about Ardealul pământ românesc ( LXXX )

Omul politic şi doctrinarul conservator Mihai Eminescu (I) - Eminescu şi Junimea


Autor: 

prof. Vasile Stancu

Dacă din punct de vedere al operei literare Eminescu aparţine tuturor românilor şi întregii umanităţi, din punct de vedere politic, el s-a integrat cu toată fi inţa şi gândirea în mişcarea conservatoare, afl ată în faza închegării şi transformării sale în partid politic. Primele contacte cu mişcarea conservatoare le are la societatea „Junimea” de la Iaşi, atras fi ind de cultura serioasă a membrilor săi, printre care îi putem enumera pe Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, P.P. Carp ş.a., de formaţie germană, prin studiile urmate în Austria şi Prusia. De altfel, însăşi liberalii recunoşteau superioritatea conservatorilor în atragerea elitei intelectuale, recunoscând că de la Eminescu şi până la Octavian Goga toate marile personalităţi ale culturii noastre au fost situate în afara şi împotriva Partidului Liberal. Read more about Omul politic şi doctrinarul conservator Mihai Eminescu (I) - Eminescu şi Junimea

Pagini

Subscribe to Istorie