Pagini regăsite – Mesaj din Carpaţi, la o frumoasă aniversare

Pe 9 iulie 2023 s-au împlinit doi ani de la trecerea în veșnicie a distinsului istoric, arhivist, scriitor, publicist și „dascăl de românism” Vasile Lechințan, prieten de nădejde al românilor din Arcul Intracarpatic. În semn de respect și prețuire față de jertfa sa, pe Altarul Neamului, redăm „mesajul din Carpați” transmis prietenului Vasile Lechințan, în 21 ianuarie 2009, la împlinirea vârstei de 60 de ani, document redactat de subsemnatul, împreună cu Vlădica Ioan Selejan, azi Mitropolit al Banatului. „Împlinirea a 60 de ani de viaţă a domnului Vasile Lechinţan ne oferă plăcutul prilej de a aduce omagiul nostru unuia dintre cei mai prolifici istorici clujeni, care şi-a închinat ani buni şi rodnici muncii de cercetare a documentelor de arhivă şi a valoroaselor fonduri de cărţi şi publicaţii din bibliotecile clujene. Avem privilegiul de a omagia astfel un om, model de arhivist şi istoric, pe neobositul drd. Vasile Lechinţan, cel care de peste două decenii este în slujba arhivelor, remarcându-se prin dăruire profesională, muncă asiduă de cercetare istorică, rigoare, consecvenţă, discernământ, probitate şi prolificitate ştiinţifică. Atât pentru specialişti, cât şi pentru iubitorii de istorie, Vasile Lechinţan este cunoscut ca un cercetător cu realizări semnificative pentru istoriografia transilvană. Studiile sale s-au focalizat, în general, pe problematica socială şi naţională a Transilvaniei, prin cercetarea unor importante evenimente din istoria naţională precum: istoria personalităţilor (să amintim valoroasa lucrare despre oficialii de stat români), a instituţiilor din Transilvania (cu evidenţierea contribuţiei românilor ardeleni la construcţia edificiilor publice din centrale istorice ale oraşelor transilvănene), lupta pentru emancipare naţională ş.a. Multe din lucrări de o asemenea factură şi complexitate sunt, de regulă, elaborate de institute academice şi nu de un singur specialist. În buna tradiţie a iluştrilor săi înaintaşi clujeni (Silviu Dragomir, Şefan Pascu, David Prodan, I.I. Russu ş.a.), opera istoricului Vasile Lechinţan are un pronunţat caracter militant. Atent la spiritul vremii şi împărtăşind, ca mulţi alţii din generaţia lui, credinţa în valoarea dreptului istoric, s-a angajat prin scrisul său în dezbateri istoriografice cu substrat naţional. Sunt cunoscute, în acest sens, numeroasele sale lucrări, studii, articole, recenzii, interviuri în care se dau răspunsuri documentate, din perspectiva istoriografiei româneşti, unor „istorici” care pun sub semnul întrebării momentele esenţiale ale continuităţii şi afirmării românităţii în arealul transilvan. Vasile Lechinţan a preluat de la maeştrii săi metoda de cercetare şi de prezentare ştiinţifică a documentelor, spiritul de mare forţă al neodihnei, iubirea necondiţionată faţă de strămoşi, dar şi respectul pentru istoria reală şi nefalsificată a concetăţenilor noştri de altă etnie. Rodnica activitate de punere în valoare ştiinţifică a documentelor s-a concretizat în publicarea a zeci de articole, studii şi lucrări, apărute în prestigioase publicaţii de specialitate din întreaga ţară. Aceeaşi statornică şi benefică colaborare a avut-o şi o are Vasile Lechinţan cu presa locală, regională şi naţională. De remarcat faptul că cele câteva sute de articole de popularizare apărute în mass-media, purtând semnătura lui Vasile Lechinţan, au o temeinică documentare şi rigurozitate, fiind deosebit de apreciate şi de solicitate de către publicul cititor. De aproape 20 de ani, Vasile Lechinţan este un colaborator apropiat al posturilor de radio şi televiziune din Cluj-Napoca, în toţi aceşti ani fiind prezent pe lungimile de undă şi pe ecranele posturilor amintite cu medalioane, evocări, interviuri pe teme de istorie locală şi naţională. Remarcabilă este şi participarea sa la numeroase manifestări ştiinţifice şi culturale (sesiuni de comunicări, simpozioane, colocvii, dezbateri, evocări, expoziţii), organizate în principalele centre culturale ale ţării, dar şi în localităţi legate de numele unor personalităţi ale istoriei şi culturii naţionale. Continuând cercetările întreprinse de Nicolae Iorga, Gheorghe Popa-Lisseanu, Sabin Opreanu, I.I. Russu, Ioan Ranca, Ana Grama, Ioana Cristache-Panaint ş.a., istoricul Vasile Lechinţan este astăzi unul din cei mai avizaţi cunoscători şi cercetători a istoriei românilor de la izvoarele Oltului şi Mureşului. Membru al Cercului de cercetători „Ioan I. Russu” de la Sfântu-Gheorghe, Vasile Lechinţan s-a implicat, din îndemn propriu, cu o rară generozitate şi o exemplară solidaritate, în activitatea de cercetare a istoriei, culturii şi spiritualităţii româneşti din Arcul intracarpatic, aducându-şi aportul la apariţia anuarului „Angvstia”, a primelor lucrări despre „identitatea şi cultura românilor din secuime”, fiind prezent la toate manifestările ştiinţifice din zonă şi în paginile publicaţiilor din judeţele Covasna şi Harghita. Suntem bucuroşi că istoricul Vasile Lechinţan se numără printre cei mai apropiaţi şi statornici colaboratori ai instituţiilor muzeale din judeţele Covasna şi Harghita, fiind unul din autorii volumului Românii din Covasna şi Harghita. Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură, apărut la Editura Grai Românesc din Miercurea-Ciuc, în anul 2003. În lucrarea menţionată, împreună cu ceilalţi autori, Vasile Lechinţan abordează pe larg rolul Bisericii strămoşeşti şi al şcolii confesionale în păstrarea şi afirmarea identităţii româneşti, personalităţile şi patrimoniul creat de români de-a lungul vremii în această parte de ţară, precum şi problematica iobagilor români din fostele scaune secuieşti, miile de români cu numele lor maghiarizate, constituind „personajele principale” ale volumului. Dezmoşteniţi de identitatea lor românească, marginalizaţi şi supuşi unor practici intolerante, majoritatea acestora, de-a lungul secolelor, au fost nevoiţi să treacă la altă etnie şi la alte confesiuni. Cei rămaşi statornici în „legea românească”, astăzi sunt mai mulţi în cimitire decât în vatra localităţilor. În aceste condiţii, ştergând colbul de pe documentele vremii, Vasile Lechinţan şi colegii săi i-au readus în circuitul public, „reînviindu-i” pentru generaţiile prezente şi viitoare. Om al arhivelor, al documentului, Vasile Lechinţan a evitat să se hazardeze pe terenul speculaţiilor, oferind prin studiile sale o reconstituire pozitivistă a istoriei românilor din Arcul intracarpatic. La o asemenea frumoasă aniversare merită să evidenţiem preocuparea sa pentru perfecţionarea pregătirii profesionale, prin însuşirea paleografiilor în care sunt scrise majoritatea documentelor cercetate, prin absolvirea cursurilor universitare, de masterat şi, prin admiterea la doctorat în ştiinţe istorice, cu o temă referitoare la Revoluţia de la 1848-1849 în Transilvania. De asemenea, este cunoscută şi apreciată generozitatea sa exemplară, concretizată în calitate de coautor sau colaborator, la editarea a zeci de lucrări monografice, dedicate unor localităţi, instituţii, personalităţi şi societăţi. De menţionat activitatea sa pilduitoare în cadrul unor asociaţii culturale şi profesionale precum „Vatra Românească”, Asociaţiunea ASTRA, Asociaţia Arhiviştilor „David Prodan”, Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna” din Sfântu-Gheorghe ş.a., precum şi prietenia cu mari personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti din Cluj-Napoca şi din alte centre universitare, grija sa pentru conservarea şi valorificarea documentelor create de către acestea. Mulţumim pentru deosebita colaborare cu Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei, pentru participarea la conferinţele şi sesiunile de cercetare ştiinţifică organizate de aceasta şi pentru sprijinul acordat numeroşilor tineri în pregătirea lucrărilor de licenţă şi doctorat. Nu putem uita sensibilitatea sufletească, specifică intelectualilor autentici, valorificată în reuşite încercări literare, iubirea jertfelnică și pilduitoare faţă de mama sa, dar şi puterea de a face faţă încercărilor vieţii şi unor răutăţi omeneşti şi de a răzbate în viaţă cu demnitate, onestitate, generozitate, echilibru şi înţelepciune. Om de o rară nobleţe sufletească, de o trăire românească autentică şi profundă, de o generozitate devenită proverbială, Vasile Lechinţan este recunoscut pentru modestia, cinstea, corectitudinea şi demnitatea sa. Tot acest buchet de calităţi formează profilul moral al istoricului, cercetătorului, arhivistului şi publicistului clujean, la împlinirea frumoasei vârste de 60 de ani. La acest ceas aniversar, dorim ca timpul să-i fie pe mai departe o sursă continuă de bucurie, iar viaţa să-i aducă noi împliniri, în toate planurile, pe măsura nobilei sale fiinţe. La mulţi ani domnule Lechinţan! Dumnezeu să Vă răsplătească pentru tot binele făcut ştiinţei româneşti şi românilor de pretutindeni, şi să Vă hărăzească în continuare zile senine, alături de toţi cei dragi, pentru a Vă putea realiza toate frumoasele proiecte, spre binele Neamului românesc şi al Bisericii noastre strămoşeşti”.

Miercurea-Ciuc, Sfântu-Gheorghe, 21 ianuarie 2009 Dr. Ioan Lăcătuşu Director, Arhivele Naţionale Covasna

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *