Omul și Profesionistul Nicolae Noica – o emblemă și un model demn de urmat (I)

În Colecția „Profesioniștii” a Editurii „Eurocarpatica”, din cadrul Centrului European de Studii Covasna-Harghita, a apărut, în luna decembrie 2023, volumul aniversar intitulat Nicolae Şt. Noica, la 80 de ani, ediție îngrijită de către prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu, dr. Ioan Lăcătușu, dr. Mihai Nicolae și dr. Magdalena Albu.
Impozanta lucrare prezintă, pe larg și convingător, contribuția de excepție a cărturarului Nicolae Noica, la întocmirea unei cuprinzătoare, complexe și riguroase documentații, puse, cu generozitate, la dispoziția îngrijitorilor ediției și, prin „pana” lor, publicului cititor sau, așa cum spuneau înaintașii , „la cei de față și viitori”. Lucrarea a văzut lumina zilei, în condiții grafice excelente, la Tipografia „Magic Print” din Onești, condusă de managerul Maria Dohotaru, și cuprinde numeroase fotografii color, sepia și alb-negru, multe dintre ele unicat, cu o valoare documentară deosebită pentru cunoașterea realităților românești ale ultimului secol.
Cartea de față are meritul publicării, într-un singur loc, a celor peste 100 de studii, articole, interviuri, recenzii semnate de unul dintre cei mai prolifici oameni de știință din România. Dacă la acestea mai adugăm și cele aproape 30 de volume dedicate construcțiilor românești reprezentative și, deopotrivă, celor mai de seamă constructori români, obținem imaginea integrală a unui profesionist adevărat, care și-a înscris, definitiv, numele în rândul corifeilor științei și culturii românești. În același timp, noua lucrare întregește galeria personalităţilor cuprinse în această „enciclopedie a unor oameni care fac cinste Neamului Românesc”, reprezentând un omagiu, dar şi un „semn de profund respect şi sinceră recunoştinţă” faţă de cărturarul și omul de spirit românesc Nicolae Noica.
Volumul, ce însumează 1265 de pagini, este alcătuit din partea I (585 de pagini) și partea a II-a (680 depagini), cuprinzând, statistic, 175 de articole (mesaje, mărturii, interviuri, recenzii, studii ș.a., din care 112 sunt semnate de acad. Nicolae Noica, iar 63 de către distinșii contributori). Din totalul celor 63 de articole semnate de contributori, 30 reprezintă cuvinte de suflet, mesaje și mărturii redactate de importante personalități ale vieții publice românești contemporane, transmise cărturarului Nicolae Noica, la 80 de ani, și 33 aparțin specialiștilor din domeniul construcțiilor (ingineri, arhitecți, cercetători, profesori universitari, arhiviști, publiciști, specialiști în amenajarea teritoriului și urbanistică ș.a.).
Lucrarea oferă cititorilor posibilitatea cunoaşterii directe, „de la sursă”, a unor noi informații despre activitatea de excepţie a profesorului inginer și cercetătorului în arhive Nicolae Noica, redată prin mărimea şi diversitatea surselor documentare. Pentru a ne forma o primă impresie despre diversitatea și complexitatea problemelor abordate în cele peste 1.200 de pagini ale volumului aniversar, prezentăm succinct cuprinsul acestuia. Partea I începe cu un Prolog, care cuprinde textele semnate de către IPS Ioan, Mitropolitul Banatului, prof. univ. dr. Corneliu-Mihail Lungu și dr. Ioan Lăcătușu. Un capitol valoros al acestei prime părți a lucrării este intitulat Epistole de suflet, la ceas aniversar, capitol unde se regăsesc 27 de mesaje și mărturii adresate autorului omagiat, semnate de importante personaliăți ale vieții publice românești contemporane.
Partea I mai cuprinde următoarelele capitole, deosebit de relevante, și anume: Obârşia neamului Noica (autobiografie) – 7 materiale (moștenitor demn al cunoscutei familii Noica, în toată încărcătura sa istorică, inginerul, cercetătorul și Omul de spirit românesc Nicolae Noica este un recunoscut apărător al credinței străbune și al culturii românești); La Ministerul Lucrărilor Publice – 9 materiale (în calitate de ministru al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, a inițiat și adoptat importante acte normative referitoare la construirea de locuințe, alimentarea cu apă la sate, protecția antiseismică, atestarea specialiștilor în construcții și arhitectură, managerul Nicolae Noica fiind recunoscut pentru devotamentul instituţional, seriozitatea, puterea de muncă, priceperea şi abnegaţia unui împătimit al cercetării documentelor şi al valorificării editoriale a acestora); Puncte de vedere. Opinii – 5 materiale (ca inginer specialist, proiectant de structuri, Nicolae Noica a elaborat și coordonat proiecte pentru obiective importante ale economiei naționale, dobândind, astfel, experiența necesară pentru a exprima puncte de vedere și opinii pertinente în domeniile construcțiilor și amenajării teritoriului); Radiografii mediatice – 25 materiale (majoritatea sunt interviuri susținute de cercetătorul și managerul N. Noica; pentru exemplificare, vom reda câteva asemenea materiale de presă: Priorităţi ale României în domeniul dezvoltării durabile a aşezărilor umane, Cutremurele şi siguranţa naţională, O prioritate naţională: Nevoia de modele, Cultura şi mediul nostru de viaţă, Constructori şi deconstructori în comunism, Nicolae Noica, în dialog cu Liviu Ciulei); Popas livresc în universul operei lui N. Noica, 6 materiale scrise de personalități recunoscute și apreciate în viața publică din România, precum acad. Ioan-Aurel Pop, Tudorel Urian, Dan C. Mihăilescu, Sorin Lavric ș.a.; Lista lucrărilor publicate de Nicolae Noica; Rezumatul cărții, redactat de dr. Magdalena Albu, cu traducerea în limba engleză efectuată de Andra Nicolae, iar, la final, Lista contributorilor (30 de autori de studii, articole, mesaje) și o Epistolă de mulţumire, document pe care îl redăm în continuare: „Întregul colectiv redacțional, în frunte cu cei patru coordonatori științifici, care au avut onoarea să întocmească, pregătească și să publice prezentul volum aniversar dedicat personalității de excepție a lui Nicolae Șt. Noica, cu prilejul împlinirii onorabilei vârste de 80 de ani, își exprimă gratitudinea și respectul, aducând mulțumiri tuturor specialiștilor implicați în acest sens, pentru înaltul lor profesionalism și sprijinul nemijlocit acordat editării tomului cu numărul 36, care continuă seria, devenită tradițională, a Colecției „Profesioniștii noștri”.
Cuvinte de laudă și aleasă recunoștință se cuvin a fi adresate iluștrilor reprezentanți ai vieții cultural-științifice și ai mediilor academice, ecleziastice, universitare, jurnalistice și politice, care au apreciat în paginile volumului, cu bună-știință și pe măsura cuvenită, personalitatea profesorului-inginer, cercetătorului arhivelor și academicianului Nicolae Șt. Noica, deschizător de drumuri în istoria construcțiilor românești.
Odată cu mulțumirile de rigoare, ne exprimăm speranța că și cel de-al XXXVI-lea volum editat nu reprezintă decât o verigă a operei complexe, pe care dorim să o continuăm și să o îmbogățim cu alte și alte personalități de excepție ale României contemporane”.
Profesorul, inginerul și cercetătorul Nicolae Noica se remarcă și prin prestațiile de înaltă ținută din mass-media, concretizate prin numeroase articole, știri, reportaje, interviuri pe teme, precum: istoria unor edificii reprezentative ale vieții publice românești, personalități de marcă ale științei, culturii și vieții politice interbelice, problematica producerii cutremurelor și consecințele acesora, momente din istoria lăcașurilor ortodoxe, pagini din istoria partidelor politice românești, secvențe ale vieții cultural-științifice și multe altele, de mare interes public. Presa, care, de regulă, este în căutare de senzațional, în cazul omului public Nicolae Noica nu a relatat nicio știre negativă, ceea ce constituie, pentru vremurile din România de astăzi, o adevărată performanță. Imaginea publică ireproșabilă a intelectualului Nicolae Noica este cu atât mai valoroasă cu cât ne aflăm în fața unei personalități publice care, în ultimii peste 30 de ani, a deținut funcții importante în societatea românească postdecembristă (deputat, ministru, conducător de instituții de stat și societăți comerciale, membru în conducerea unor structuri ale societății civile, managerul unor proiecte realizate cu fonduri publice ș.a.). A rămas, totuși, cu un supranume: „ministrul bulină roșie”, ministrul Noica fiind demnitarul de stat care s-a preocupat cel mai mult de asigurarea securității imobilelor, în cazul unor cutremure. Prin modul exemplar în care și-a îndeplinit și își îndeplinește atribuțiunile ce i-au revenit în exercitarea importantelor demnități publice pe care le-a avut de-a lungul anilor, cercetătorul Nicolae Noica a devenit un consecvent lupător pentru promovarea adevărului istoric şi apărarea valorilor, culturii şi civilizaţiei românești.
Partea a II-a a volumului, denumită Studii ştiinţifice, articole şi personalităţi ale ingineriei construcţiilor dinRomânia, grupează, într-o primă secțiune (File din istoria construcţiilor în România. Studii şi articole), o serie de studii și articole publicate, de-a lungul anilor, în diverse reviste de profil, de către acad. Nicolae Noica (43 de materiale) – Prima încercare a unui pod în România, Începuturile betonului armat, Studiul alcătuirii unei grinzi de beton armat, extrase de la Spitalul Brâncovenesc din Bucureşti, Cercetări pe construcţii din beton armat, executate în ţara noastră între anii 1888-1920, Tradiţii româneşti în asigurarea calităţii construcţiilor, Din istoria reglementărilor urbanistice, Organizarea corpului de ingineri civili şi formarea primului Minister al Lucrărilor Publice, Banca Naţională a României, o clădire simbol, Palatul Patriarhiei, Ateneul Român, etc. – iar, în cea de a doua (Personalităţi ale pedagogiei şi ingineriei construcţiilor din România), în mod similar, un număr de 45 de materiale, în care este reflectată opera unor nume de referință ale ingineriei românești, precum Emil Prager, Liviu Ciulley, Cassien Bernard, Scarlat Vârnav, George M. Cantacuzino, Gogu Constantinescu, acad. Ștefan Bălan, Mihail D. Hangan, Elie Radu, Alfons Oscar Saligny, Gheorghe Duca, Grigore Cerchez, Panaite Mazilu, Aurel Ioanovici, Grigore Greceanu, Ermil Pangrati ș.a.
Legat de această activitate de cercetare a arhivelor, cuprinsă în cea de-a doua parte a volumului aniversar de față, și concretizată în cele aproape 30 de cărți și nenumărate articole și studii, amintim atât aprecierea guvernatorului Băncii Naționale a României, acad. Mugur Isărescu, „Admir, fără rezerve, preocuparea profesorului Noica pentru arhive”, cât și observațiile prof. univ. dr. Ioan Scurtu, care nota astfel despre munca asiduă de cercetare-documentare desfășurată, pe parcursul zecilor de ani, de către inginerul din stirpea Noiceștilor, și anume: „Munca inginerului Noica în arhive s-a materializat în publicarea unor cărţi extrem de documentate şi cu o ilustraţie foarte bogată. Ca un adevărat istoric, s-a bazat pe surse diverse: a cercetat nu numai la Arhivele Statului (din 1996, Arhivele Naţionale), ci şi la Biblioteca Academiei Române (Cabinetul Manuscrise şi Cabinetul Stampe), Biblioteca Naţională a României, Aşezămintele Brătianu, precum şi la alte instituţii de cultură. De asemenea, a studiat documente publicate, memorii ale contemporanilor, cărţi scrise de arhitecţi, constructori, istorici etc.
Pe această bază, a realizat lucrări esenţiale privind tradiţii româneşti în construcţiile de lucrări publice, precum şi monografii despre Palatul Patriarhiei, Palatul Regal, Palatul Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, Palatul Universităţii din Bucureşti, Ateneul Român, clădirea Academiei Române, Consiliul Tehnic Superior, Catedrala Mântuirii Neamului etc. Acestea – cu texte, planuri, schiţe, reproduceri după contracte şi rapoarte, precum şi cu numeroase fotografii ale respectivelor monumente şi ale personalităţilor implicate – au apărut în condiţii grafice excelente. Autorul a beneficiat de sprijinul guvernatorului Băncii Naţionale a României şi de implicarea unor editori de un înalt profesionalism”.
Mesajul celor două părți ale volumului aniversar Nicolae Şt. Noica, la 80 de ani a alcătuit drumul de o viață, pe tărâmul cercetării în construcții, a descendentului Neamului Noica, singurul inginer, de altfel, așa cum menționează într-un material de presă, dintr-o familie de intelectuali.
„Cele opt decenii de viață polivalentă și rodnică se definesc, de la sine, admirabil, în acest periplu biografico-științific realizat pe firul timpului, un periplu pe care volumul de față îl înfățișează din plin. Deloc exhaustiv însă, dar tinzând spre completitudine, pentru că profesorul inginer și academicianul Nicolae Noica mai are multe de spus și de dăruit culturii române, prin activitatea sa prodigioasă neîntreruptă. […] Nicolae Şt. Noica, la 80 de ani”, din Colecția „Profesioniștii noștri” a Editurii „Eurocarpatica”, reprezintă o vastă carte de vizită a personalității aniversate, toate materialele incluse aici (studii științifice, articole, interviuri, recenzii, referințe ș.a.), în integralitatea lor, conturând, pe de o parte, chipul unui Om, așa cum apare el, în mod real, din varii unghiuri de manifestare profesională, civică, culturală și politică, iar pe de alta, structura Operei sale științifico-publicistice și de construcție instituțională. […] Academicianul Nicolae Noica, la opt decenii de viață, rămâne un deschizător de drumuri întru alcătuirea Istoriei construcțiilor din România, statornicind în fața contemporaneității și a viitorului o moștenire spirituală-reper, a cărei bază e clădită pe informația exactă desprinsă din documentele de arhivă, dar și pe șansa de a cerceta anumite laturi din domeniul de anvergură caracteristic domeniului ales. O zestre integrată, deja, în Pantheon-ul atât de bogat al culturii naționale” (dr. Magdalena Albu).
Personalitate carismatică, Nicolae Noica și-a bazat drumul în viață pe valorile morale transmise din generație în generație în familia Noica, cinstea, curajul, demnitatea, prietenia, optimismul, solidaritatea, cinstirea înaintașilor, respectarea cuvântului dat, întrajutorarea celor aflați în nevoință, toate contribuind la transmiterea către viitorime a numelui bun, a „brandului” Noica. Și, fiindcă alături de un bărbat de succes stă întotdeauna o soție puternică, iubitoare, care asigură climatul familial necesar realizării unei activități profesionale de excepție, în cazul lui Nicolae Noica trebuie să adresăm cuvinte de prețuire și recunoștință atât distinsei doamne Maria-Magdalena, cât și domniței Ruxandra, iubita fiică a familiei Noica.
Munca depusă pentru apariția volumului de față a constituit pentru îngrijitorii lucrării o experiență intelectuală interesantă, prilejuită de colaborarea cu profesorul, inginerul, cercetătorul, managerul, publicistul și Omul de înaltă ținută morală și spirit românesc Nicolae Noica. În viziunea criticilor, a specialiștilor, a liderilor de opinie şi a tuturor persoanelor care îl cunosc de ani de zile, Nicolae Noica este o personalitate de prim rang a elitei intelectuale româneşti contemporane, recunoscută şi apreciată în Țară şi peste hotare, un exemplu de erudiţie şi trăire creştină autentică, un model de urmat pentru generaţiile prezente şi viitoare. În peisajul culturii şi al ştiinţei româneşti şi al vieţii publice actuale, cărturarul Nicolae Noica este o personalitate cu adevărat proverbială. Prestigiul şi respectul de care se bucură, se bazează pe tot ceea ce a făcut şi face întru prezervarea şi afirmarea patrimoniului cultural naţional, într-o perioadă când se simte nevoia recuperării şi continuării tradiţiilor noastre, amenin­ţate de conjunctura social-politică pe care o trăim.

 

 

dr. dr. Ioan Lăcătușu (Sfântu-Gheorghe)
dr. Magdalena Albu (București)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *